วิชาสุขศึกษา

imagesCA4393HI

คำอธิบายรายวิชา

  รายวิชาสุขศึกษา 3     รหัสวิชา  พ22101  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 – 2

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน  0.5  หน่วยกิต

               ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา      ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึง-ประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้เหมาะสม

           เพื่อให้เห็นคุณค่า ตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

    พ 1.1 ม.2/1,ม.2/2

    พ 2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4

รวม  6  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาสุขศึกษา    4   รหัสวิชา  พ22102    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เวลา  20  ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หน่วยกิจ     ภาคเรียนที่  2  

                  ศึกษาวิเคราะห์การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ   ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพ  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ   ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูสารเสพติด  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง  ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง  และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย
                    เพื่อให้เห็นคุณค่า และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

    พ 4.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7

    พ 5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม2/3

รวม  10  ตัวชี้วัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s